Lista obiektów

Na fot. kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie

Lista obiektów

Banie, Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

sn / 03.01.2017

Zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku z regularnych ciosów granitowych w technice opus emplectum.

    

Będargowo, Kościół Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa, prosto zamknięta od wschodu, pierwotnie z prostokątną wieżą zachodnią. Od północy widoczne szwy muru istniejącej kiedyś zakrystii. Murowana z kwadr granitowych o niejednolitych wymiarach, ułożonych jednak w regularne warstwy, dzięki dużej ilości zaprawy wapiennej.

    

Cieszyn, Rotunda śś. Mikołaja i Wacława

sn / 03.01.2017

Budowla centralna z apsydą od wschodu, zachodnim wejściem i zachodnią emporą. Zbudowana w XII wieku, ok. 1180 roku, z płaskich starannie dobranych ciosów wapiennych tworzących lico wewnętrzne i zewnętrzne w układzie opus emplectum. Pełniła funkcję kaplicy zamkowej i kościoła grodowego.

    

Czerwińsk nad Wisłą, Kościół Zwiastowania NMP

sn / 03.01.2017

Opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku, ufundowane zostało przed rokiem 1155. Fundatorem Czerwińska był biskup płocki Aleksander z Malonne. Z ostatnich badań archeologicznych wynika, że zasadnicze zręby kościoła wzniesione zostały już na początku II poł. XII wieku.

    

Gardno, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

sn / 03.01.2017

Jeden z najwcześniejszych kościołów kamiennych na Pomorzu Zachodnim. Zbudowany w I połowie XIII wieku, z pewnością przed rokiem 1242.

    

Giecz, Kościół św. Mikołaja

sn / 03.01.2017

Wzniesiony pod koniec XII w. z kostki granitowej jest obiektem jednonawowym, z krótkim przęsłem prezbiterialnym zakończonym półkolistą apsydą.

    

Inowłódz, Kościół św. Idziego

sn / 03.01.2017

Świątynię według nowożytnej płyty inskrypcyjnej wybudowano w 1082 roku z fundacji Władysława Hermana, jednak w rzeczywistości pochodzi ona prawdopodobnie z XII w. (najpóźniej z 1138 roku) i jest fundacją Bolesława Krzywoustego.

    

Inowrocław, Kościół NMP

sn / 03.01.2017

Największy w Polsce kościół salowy, pomimo, że poddany na początku XX wieku gruntownej reromanizacji, stanowi jeden z symboli polskiego romanizmu.

    

Kałków, kościół Narodzenia NMP i św. Jerzego

sn / 03.01.2017

Orientowany, zbudowany z cegły w układzie wendyjskim, na planie krzyża równoramiennego, z wieżą nad nawą, transeptem i prezbiterium, flankowanym przez dwa aneksy. Datowany na połowę XIII wieku, wg legendy przypisywany templariuszom.

    

Kamień Pomorski, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Kościół ceglany z partiami murów z granitowych kwadr, niejednolity stylowo. Ufundowany przez księcia pomorskiego Kazimierza I w roku 1176 kiedy to z Wolina przeniesiono do Kamienia stolicę biskupią.

    

Kazimierz Biskupi, Kościół św. Marcina

sn / 03.01.2017

Romański, powstał w drugiej połowie XII w. z ciosów granitu i piaskowca. Pierwotny układ świątyni jednonawowej z prezbiterium zamkniętym apsydą zachowany w obrębie zewnętrznych murów, naruszyły jednak liczne przebudowy.

    

Kołbacz, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół pocysterski, złożony z kościoła i usytuowanego po jego południowej stronie założenia klasztornego, z którego do naszych czasów zachowało się jedynie skrzydło zachodnie, tzw. dom konwersów, oraz dom opata.

    

Koprzywnica, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Złożony z kościoła św. Floriana oraz klasztoru usytuowanego po stronie północnej z którego zachowało się tylko skrzydło wschodnie. Pozostałe skrzydła powstały po epoce romanizmu i zostały ostatecznie rozebrane w okresie międzywojennym.

    

Kościelec Kaliski, Kościół św. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Pierwotnie jednonawowy, zakończony półkolistą apsydą, murowany z ciosów granitu i piaskowca w 1 połowie XII wieku, stanowi prezbiterium obecnej świątyni.

    

Kościelec Kujawski, Kościół św. Małgorzaty

sn / 03.01.2017

Kościół został zbudowany ok. 1200 roku przez ród Awdańców. Była to jednonawowa, orientowana budowla, powstała z ciosów granitowych, z prostokątnym prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą i czworoboczną wieżą.

    

Kościelec Proszowicki, Kościół św. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Zbudowany w I połowie XIII wieku z fundacji biskupa krakowskiego Wisława z Kościelca. Ze względu na swoją okazałość jest kościołem niezwykłym jak na świątynię wiejską.

    

Kościelniki Średnie, Kościół NMP

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Zbudowany w I poł XIII wieku z łamanego kamienia. Niesklepiony.

    

Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, Katedra Gnieźnieńska

sn / 03.01.2017

Obecnie gotycki, którego budowę rozpoczęto w 1343 a ukończono w roku 1512, kryje w swoich podziemiach relikty trzech poprzednich, murowanych budowli, dwóch przedromańskich i romańskiej katedry.

    

Kraków, Kościół św. Andrzeja

sn / 03.01.2017

Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła został zbudowany w XI w. poza murami ówczesnego miasta. Fundatorem był najprawdopodobniej wojewoda Sieciech.

    

Kraków, Zespół klasztorny dominikanów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny złożony z kościoła i usytuowanych po północnej stronie zabudowań klasztornych, będących obecnie rozległym założeniem urbanistyczno - architektonicznym, skupionym wokół trzech wirydarzy, różniących się wielkością, kształtem i strukturą przestrzenną.

    

Kraków-Mogiła, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów, składający się z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława oraz klasztoru na planie czworoboku, położonego przy kościele od południa.

    

Kraków-Tyniec, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Istniejący obecnie na tynieckim wzgórzu kompleks klasztorny złożony z kościoła i usytuowanych po jego południowej stronie zabudowań składających się z pięciu dwukondygnacyjnych skrzydeł otaczających dwa wirydarze z dodatkowym skrzydłem południowym i murami obronnymi, w niczym nie przypomina skromnych, pierwotnych założeń romańskiego opactwa.

    

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Kościół śś. Stanisława i Wacława, Katedra Wawelska

sn / 03.01.2017

Obecna budowla jest trzecią kolejną, istniejącą w obrębie jej murów zewnętrznych. Pierwszą była tzw. katedra przedromańska wzniesiona niedługo po ustanowieniu w 1000 roku biskupstwa krakowskiego.

    

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Rotunda śś. Feliksa i Adaukta

sn / 03.01.2017

Przedromańska budowla centralna o układzie tetrakonchosu. Jej pozostałości znajdują się wewnątrz budynku nr 5 mieszczącego wystawę Wawel Zaginiony.

    

Kruszwica, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 03.01.2017

Zbudowany w latach 1120-1140 jest trójnawową, filarową bazyliką wzniesioną na planie krzyża łacińskiego z ciosów granitowych i piaskowcowych.

    

Krzyworzeka, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 06.03.2017

Kościół zbudowano w 1264 roku z fundacji księcia Bolesława Pobożnego. To budowla orientowana, jednonawowa, z węższym prosto zamkniętym prezbiterium. Wzniesiona z kamienia polnego, nadbudowana cegłą, przebudowana w XVIII - XIX wieku, obecnie otynkowana.

    

Lubiń, Kościół św. Leonarda

sn / 03.01.2017

Budowla jednonawowa, z wydzielonym prezbiterium zamkniętym półkolista apsydą. Wzniesiona przez benedyktynów z sąsiedniego opactwa jako kościół parafialny na początku XIII wieku.

    

Lubiń, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Złożony z kościoła pw. Narodzenia NMP i klasztoru usytuowanego po jego stronie północnej. Romański kościół opactwa murowany w technice opus emplectum z ciosanych głazów narzutowych różnej wielkości z elementami konstrukcyjnymi z piaskowca dolnośląskiego, realizowany był w dwóch fazach.

    

Mieronice, Kościół św. Jakuba

sn / 03.01.2017

Obecny kościół pw. św. Jakuba posiada romańskie, wzniesione ok. roku 1250 prezbiterium, murowane z cegły. Pierwotna drewniana nawa została w wieku XV zastąpiona obecną murowaną.

    

Mogilno, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Mogilno jest jedną z najstarszych osad wczesnośredniowiecznej Polski. Gród Polan istniał tu już na przełomie VIII i IX w. Pobenedyktyński zespół klasztorny złożony jest z kościoła obecnie pw. św. Jana Apostoła oraz usytuowanego po jego południowej stronie trójskrzydłowego klasztoru. Ufundowany został przez Kazimierza Odnowiciela w II połowie XI wieku.

    

Opatów, Kościół św. Marcina

sn / 03.01.2017

Wzniesiony z ciosów piaskowca w XII w. jest trójnawową bazyliką z transeptem, z dwoma wieżami od zachodu mieszczącymi emporę oraz trzema apsydami od wschodu.

    

Ostrów Lednicki, Relikty palatium z kaplicą

sn / 03.01.2017

Położony w południowej części średniowiecznego zespołu osadniczego, usytuowanego na wyspie o nazwie Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica.

    

Piaseczno, Kościół Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, składająca się pierwotnie w prostokątnej nawy, wyodrębnionego prezbiterium zakończonego półkolistą apsydą, a od zachodu wieży tej samej szerokości co nawa.

    

Płock, Kościół NMP, Katedra Płocka

sn / 03.01.2017

Obecnie jest w całości budowlą renesansową. Powstała na fundamentach drugiej, romańskiej budowli w tym miejscu, z zachowaniem wymiarów i struktury przestrzennej poprzedniczki oraz wykorzystaniem części kamiennego materiału rozbiórkowego.

    

Poznań, Kościół śś. Piotra i Pawła, Katedra Poznańska

sn / 03.01.2017

Zbudowany w obrębie dawnych wałów podgrodzia, obecny jest budowlą gotycką wzniesioną w XIV i XV wieku, trzecim na tym miejscu i zawiera w sobie znaczące relikty kościoła przedromańskiego i romańskiego.

    

Prandocin, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Wzniesiony w I. ćw. XII wieku, z fundacji rodu Odrowążów. Pierwotnie składał się z prostokątnej nawy, do której od wschodu przylegało niewielkie prezbiterium zakończone półkolistą apsydą i pełnił funkcję obronną.

    

Raciborowice Górne, Kościół św. Michała

sn / 25.03.2017

Zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku jako budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Znacząco przebudowany w II połowie XVI wieku.

    

Sandomierz, Zespół klasztorny dominikanów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny dominikanów złożony z kościoła pw. św. Jakuba i klasztoru usytuowanego po jego południowej stronie, z którego do naszych czasów zachowało się tylko, przylegające do prezbiterium skrzydło wschodnie. Budowę kompleksu rozpoczęto ok. roku 1226 od korpusu nawowego, który ukończono przed rokiem 1241.

    

Siewierz, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Zbudowany na przełomie XI i XII wieku, należy do grupy jednoprzestrzennych kościołów emporowych budowanych w ośrodkach władzy kasztelańskiej. Orientowany, jednonawowy, z emporą zachodnią, zamknięty od wschodu apsydą. Wykonany z ciosów lokalnie występującego piaskowca. Wzniesiony jako budowla obronna o grubych murach i wysoko podniesionych, wąskich oknach.

    

Stary Żagań, Kościół NMP Królowej Polski

sn / 03.01.2017

Nieduża budowla orientowana, jednonawowa, bez prezbiterium, zamknięta od wschodu półkolistą apsydą. Zbudowana z kamieni polnych wiązanych zaprawą wapienną w połowie XII wieku.

    

Strzelno, Kościół św. Prokopa

sn / 03.01.2017

Największa romańska świątynia w Polsce zbudowana na planie koła. Wg Długosza konsekrowana w roku 1133, badania archeologiczne wskazują jednak na drugie dziesięciolecie XIII w. jako czas ukończenia budowy.

    

Strzelno, Kościół Świętej Trójcy

sn / 03.01.2017

Wchodzi w skład zespołu poklasztornego norbertanek wraz z rotundą św. Prokopa oraz położonymi na północ od niego barokowymi obecnie zabudowaniami poklasztornymi, kryjącymi relikty wcześniejszych - gotyckich a być może i romańskich.

    

Sulejów, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów ufundowany w roku 1176 przez Kazimierza Sprawiedliwego. Do naszych czasów zachował się w pierwotnym układzie przestrzennym kościół klasztorny, a z usytuowanego po stronie południowej kościoła, trójskrzydłowego pierwotnie klasztoru, fragment skrzydła wschodniego, mieszczącego zakrystię i kapitularz.

    

Sulisławice, Kościół Narodzenia NMP

sn / 18.03.2017

Jednonawowy, zbudowany z ciosów piaskowca, o nieznanym rozwiązaniu części wschodniej, datowany na I połowę XIII wieku. Wchłonięty przez rozbudowę, dokonaną ok. roku 1600.

    

Tropie, Kościół śś. Świerada i Benedykta

sn / 03.01.2017

Świątynia XII wieczna, wzniesiona z ciosów piaskowca, orientowana, pierwotnie jednonawowa z prezbiterium zamkniętym prosto. Jeszcze w XIII wieku do północnej ściany prezbiterium dobudowano zakrystię.

    

Trzebnica, Kościół śś. Bartłomieja i Jadwigi

sn / 03.01.2017

Klasztor w Trzebnicy ufundował książę Henryk Brodaty w roku 1202, pod wpływem swej żony Jadwigi, jako siedzibę pierwszego w Polsce zakonu żeńskiego. Były to cysterki sprowadzone w 1203 roku z Bambergu.

    

Trzemeszno, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 03.01.2017

Pierwotny powstał w II połowie XII wieku jako niewielka trójnawowa bazylika z prezbiterium zamkniętym apsydą i dwoma kaplicami na rzucie kwadratu po bokach oraz czworoboczną, masywną wieżą z emporą od strony zachodniej.

    

Tum, Kościół NMP

sn / 03.01.2017

Sztandarowy przykład architektury romańskiej w Polsce. Zbudowany w miejscu istniejącego tu wcześniej opactwa benedyktynów z granitu, piaskowca i kamienia polnego. Miał z założenia, oprócz funkcji religijnych, charakter obronnej twierdzy.

    

Wąchock, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów w Wąchocku jest bez wątpienia najlepiej zachowanym romańskim zabytkiem w Polsce, który oparł się zarówno upływowi czasu jak i niszczycielskiej dla polskiego romanizmu sile baroku.

    

Wiślica, Kościół NMP, Kolegiata Wiślicka

sn / 03.01.2017

Obecnie gotycki, w swoich podziemiach kryje pozostałości dwóch kościołów romańskich. Z kościoła pierwszego pochodzi słynna, tzw. płyta orantów a wewnątrz obecnej budowli znajduje się późnoromańska rzeźba Madonny z Dzieciątkiem.

    
obiektów: 53, na stronach: 2

Reklama


client
client